MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Woordenlijst

Aanlegvergunning vergunning van de gemeente voor de aanleg van bv. wegen en sloten, en aanplant van bomen.
Askophoogte de hoogte vanaf het maaiveld waar de wieken aan de bovenas bevestigd zijn.
Bedenking schriftelijke reactie in een (bestemmings-)planprocedure van de provincie (zie ook zienswijze).
Beheersverordening een sturingsinstrument dat middels normen de inspanningsverplichting voor de beheerder van bijvoorbeeld een watersysteem of beplanting aangeeft.
Beltmolen molen op een kunstmatige heuvel of belt
Bergmolen molen waarvan de romp is omgeven door een aarden wal met daarin een toegangspoort.
Bestemmingsplan beleidsstuk, door de gemeenteraad vastgesteld, waarin de inrichting van een gebied wettelijk is neergelegd.
Bouwvergunning vergunning van de gemeente voor het (ver)bouwen van een bouwwerk.
Bovenmolen bovenste molen van een molengang, waarmee water uit een polder wordt gemalen.
Gebruiksbepaling verbodsbepaling. Een absoluut verbod, dan wel een verbod met mogelijkheid tot vrijstelling verleend door B&W.
Gaande werk

het gehele mechanisme van alle bewegende delen in een molen, die aangedreven worden door de wieken middels de wind of de waterraderen door het water.

Griffie secretarie van de Kamers van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, Rechterlijke Colleges en Gemeenteraad.
Groenplan plan waarin voor een gebied het soort beplanting wordt aangegeven en de plek waar deze komt te staan.
Grondzeiler molen die op het maaiveld staat, waarbij de wieken vanaf daar bediend worden.
Inklinking daling van de bodem, meestal als gevolg van de afbraak (oxidatie) van de veenlaag.
Inrichtingsplan particulier- of overheidsplan voor de inrichting van een gebied.
Kadastrale ondergrond kaart van percelen die door het kadaster zijn ingemeten en waarvan de eigendomssituatie bekend is.
Keur een verordening door een waterschap die eigenaren en gebruikers wijst op hun verplichtingen middels gebods- en verbodsbepalingen.
Landinrichtingscommissie commissie van leden met diverse achtergronden, door de provincie ingesteld om de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied uit te werken.
Landinrichtingsproject regionaal inrichtingsproject binnen de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (WILG). Opgesteld door een landinrichtingscommissie en geëvalueerd door Rijk en provincie.
Leges bepaalde vergoeding, die in rekening gebracht wordt, voor zekere werkzaamheden.
Middelmolen de middelste molen van een molengang, waarmee water uit een polder wordt gemalen.
Molengang serie molens waarmee trapsgewijs water uit een polder wordt gemalen.
Ondermolen de laagst gelegen molen van een molengang, waarmee water uit een polder wordt gemalen.
Plankaart kaart behorende bij een bestemmingsplan.
Privaatrechtelijke overeenkomst overeenkomst tussen betrokken partijen op basis van vrijwillige samenwerking.
Spreng kunstmatig gegraven beek om grondwater naar elders te leiden.
Sprengensysteem de bundeling van sprengen tot een beek die voldoende watertoevoer heeft om watermolens aan te drijven.
Stellingmolen molen met rondom het molenlichaam een platform. Vanaf daar wordt de molen bediend.
Windreductie de afname van het vermogen tengevolge van de invloed die obstakels hebben op de windvang; 5% windreductie levert voor de molen een vermogensverlies op van 14%.
Windvang de mate waarin een molen met zijn wieken de wind kan onderscheppen (vangen).
Zienswijze bezwaarschrift; een schriftelijke reactie in een planprocedure van de gemeente (zie ook bedenking).