MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Borgmolen te Grou; Rb. Leeuwarden 21 maart 2003

Volledige uitspraak: LJN AF7237

Relevante gegevens:

GS Friesland hebben het bezwaar van Stichting De Lege Midden tegen het Raamplan herinrichting Swette-De Burd ongegrond verklaard en hebben daarbij aangegeven dat de plaats van de Borgmolen niet kan worden gegarandeerd, maar dat wel rekening kan worden gehouden met een zo functioneel mogelijke plaats voor de (weer) op te bouwen molen.

Volgens de stichting zal de voorgestelde herinrichting van het gebied met rietland en ondiep water leiden tot functieverlies voor de Borgmolen en aantasting van de molenbiotoop voor het hele gebied. Zij kan zich verder niet vinden in de voorgenomen verplaatsing van de Borgmolen, omdat het hier een historische plek in een oud cultuurlandschap betreft waar de molen in het kader van de landinrichting een nuttige functie zou kunnen vervullen. Zij voert ook aan dat de Borgmolen een Rijksmonument betreft en dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg alleen vergunning voor verplaatsing verleent, indien sprake is van een zeer dwingende reden.

Oordeel rechtbank:

De rechtbank volgt GS in het standpunt dat de voorgestane inrichting van het gebied het open karakter, overeenkomend met een goed klimaat voor een molenbiotoop, niet zal aantasten. Zij stelt in dat verband vast dat GS in het kader van de inrichting en vaststelling van de plannen voor de herinrichting Swette-De Burd meerdere malen heeft uitgesproken dat die openheid gehandhaafd blijft en dat de toekomstige beheerder van het gebied, de natuurbeherende instantie It Fryske Gea, hierop zal toezien.

Met betrekking tot hetgeen in het Raamplan is opgemerkt over de verplaatsing van de zich op de Noarderburd bevindende Borgmolen is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een appelabel besluit, aangezien nog geen sprake is van een concreet besluit daartoe. De desbetreffende passage houdt niet meer in dan dat bij GS de bereidheid bestaat om mee te werken aan restauratie van de molen. Om de molen weer een bemalingsfunctie te geven, kan het daarbij noodzakelijk zijn om over te gaan tot verplaatsing.

 

Terug naar vorige pagina