MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Torenmolen te Zeddam; ABRvS 24 december 2002

Volledige uitspraak: LJN AF2472

Relevante gegevens:

GS van Gelderland hebben deels goedkeuring onthouden aan het gezamenlijke bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000’ van de gemeenten Doetinchem, Wehl, Gendringen en Bergh,  o.a. aan de aanduiding ‘windvangzone’ voor de Torenmolen. Zij zijn van mening dat de toegestane hoogte in de windvangzone door hoogteverschillen in het gebied onjuist kan worden geïnterpreteerd en hebben in hun besluit voorts opgemerkt dat de gemeenteraad bij de herziening van het plan rekening dient te houden met de gemaakte opmerkingen en met de provinciale molenverordening. Volgens de stichting Behoud Kemnade en Waalse Water hadden GS daarbij moeten aangeven wat het gewenste alternatief is.

Oordeel ABRvS:

GS dienen te bezien of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, waarbij zij rekening dienen te houden met de aan de gemeenteraad toekomende vrijheid. Daarnaast moeten zij er op toezien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met het recht. De Afdeling is van oordeel dat GS deze toets op een juiste wijze hebben uitgevoerd. Dat zij in hun overwegingen geen alternatief in de plaats hebben gesteld van het plandeel waaraan zij goedkeuring hebben onthouden, maakt dit oordeel niet anders. Gezien de aan de gemeenteraad toekomende vrijheid bij het aanwijzen van bestemmingen en het geven van voorschriften, konden GS in redelijkheid volstaan met een verwijzing naar hun beleid en het standpunt dat het plandeel in kwestie niet met dit beleid in overeenstemming is.

(Opmerking: In deze zaak volgde de ABRvS de verwijzing door GS naar het beleid, neergelegd in de provinciale molenverordening van de provincie Gelderland. De geldigheid van deze verordening, waaraan enkele jaren later door de provincie Gelderland werd getwijfeld, riep destijds noch bij de provincie, noch bij de Afdeling vraagtekens op)

 

Terug naar vorige pagina