MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen te Ede, KB 22 December 1989

Uitspraak gepubliceerd: Bouwrecht 1990, 369

Relevante gegevens:

Bezwaar tegen bestemmingsplanwijziging kern Ede omgeving Ariensweg-Stationsweg, waardoor 20 m hoge bebouwing op een afstand van omstreeks 80 m van een molen mogelijk wordt. Daardoor zal de windvang worden beïnvloed, de kans op verval en schade toenemen en de belevingswaarde worden aangetast.

Oordeel Kroon:

Door de bebouwing zal een vermindering van het windaanbod alsmede een zekere turbulentie optreden. De bebouwing is echter in de lengterichting van de molen gepland, waardoor de windremmende effecten relatief gering is .De Kroon oordeelt dat in een stedelijke omgeving, als waar de molen is gesitueerd, t.b.v. een goede ruimtelijke ordening van het gebied als geheel zekere beperkingen t.a.v. de windvang niet altijd zijn uit te sluiten c.q. onaanvaardbaar zijn te achten.
De molen heeft zijn oorspronkelijke (bedrijfsmatige) functie verloren en wordt slechts gedurende een dag per week – zo mogelijk – in bedrijf gesteld. De Kroon neemt aan dat er voldoende windaanbod uit andere richtingen zal resteren en acht de afstand tot de bebouwing niet zodanig dat sprake is van onevenredige aantasting van de belevingswaarde van de molen.

 

 

Terug naar vorige pagina