MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen De Roode Leeuw te Gouda; ABRvS 17 april 2002

Vindplaats: archief Raad van State (www.raadvanstate.nl) zaakno. 200001441/2

Relevante gegevens:

B&W van Gouda hebben in het kader van de Wet Milieubeheer voor de korenmolen De Roode Leeuw een revisievergunning verleend. Tegen deze verlening wordt beroep aangetekend door appellanten die vrezen voor geluidshinder, trillingshinder en van de molen vallende voorwerpen. Zij voeren aan dat het besluit tot verlening van de vergunning niet is gebaseerd op representatief onderzoek.

Oordeel ABRvS:

Op basis van het verrichte onderzoek betwijfelt de ABRvS of aan de in het besluit genoemde grenswaarden t.a.v. geluid en trilling kan worden voldaan, zodat het besluit als niet zorgvuldig voorbereid, wordt vernietigd. M.b.t. het gevaar van vallende onderdelen oordeelt de ABRvS – mede o.g.v. het deskundigenbericht van de StAB – dat gezien de toestand van de molen dit gevaar niet denkbeeldig is en dat het hierop gerichte voorschrift in de vergunning onvoldoende toereikend is, zodat nadere voorzieningen getroffen dienen te worden.

 

Terug naar vorige pagina