MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen de Noorster te Sint Annaparoche, KB 14 December 1981

Uitspraak gepubliceerd: AB Rechtspraak Bestuursrecht 1982, 124

Relevante gegevens:

Staatssecretaris van CRM weigert plaatsing van molen De Noordster op lijst van (rijks)- beschermde monumenten, mede omdat de molen in 1936 zou zijn gebouwd. (Opm: daarmee zou de molen niet voldoen aan het criterium van art. 1 Monumentenwet dat een rijksmonument minimaal 50 jaar oud zou moeten zijn).
B & W van Het Bildt voeren aan dat de molen in 1935 niet is gebouwd, maar is verbouwd en daarbij van een nieuw maalsysteem is voorzien. Tevens stellen zij dat de molen weliswaar in ernstig verval is geraakt, maar dat er nu alles aan gedaan wordt om tot herstel te komen.

Oordeel Kroon:

De Kroon stelt vast dat van dit type molen nog relatief veel exemplaren bewaard zijn gebleven, en dat, nadat in 1958 tot elektrische bemaling van de polder was besloten, het casco van de molen niet meer is onderhouden en daardoor sterk in verval is geraakt, terwijl het binnenwerk vrijwel geheel is verwijderd t.b.v. de plaatsing an een elektrische motor. De molen is in 1971 op de lijst van (rijks)beschermde monumenten geplaatst, maar is vervolgens n.a.v. een advies van B&W van Het Bildt in 1974 weer van deze lijst verwijderd vanwege de staat van verval waarin hij was komen te verkeren.
Op basis van deze feiten neemt de Kroon aan dat behoud van de molen slechts zou kunnen worden gewaarborgd door zodanig ingrijpende herstelwerkzaamheden, die in feite neer zouden komen op een algehele vernieuwing met gebruikmaking van enkele oorspronkelijke onderdelen. Op basis hiervan oordeelt De Kroon dat de staatssecretaris niet ten onrechte (hernieuwde) plaatsing op de rijksmonumentenlijst heeft geweigerd. De ligging van de molen als een markant element in het landschap, leidt niet tot een ander oordeel.
De Kroon wijst nadrukkelijk op de vrijheid van de gemeente om onroerende zaken welke zij plaatselijk van belang acht, op haar eigen – gemeentelijke – monumentenlijst te plaatsen, waardoor zij deze via haar monumentenverordening bescherming kan bieden.

 

Terug naar vorige pagina