MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Brassers molen te Valkenisse, KB 23 November 1972

Uitspraak gepubliceerd: Bouwrecht 1973, 105

Relevante gegevens:

Molenaar in beroep tegen besluit tot goedkeuring van GS van Zeeland van bestemmingsplan Biggekerke-Oost. Volgens dit bestemmingsplan zou woningbouw op 120 m van de molen mogelijk worden, hetgeen de windvang van deze nog volop in bedrijf zijnde korenmolen ongunstig zou beïnvloeden.
Gemeente en GS voeren aan dat de windvang nu al verstoord is door bij de molen aanwezige bedrijfsgebouwen en – mede gebaseerd op een advies van de vereniging De Hollandsche Molen – dat de geplande woningbouw geen verder negatief effect zal hebben. GS heeft bij de goedkeuring van het bestemmingsplan aan de gemeente verzocht om in de geplande stroken Openbaar Groen geen bomen te planten, zodat de wind zich zou kunnen herstellen tussen de verschillende woonblokken.
De molenaar voert o.a. aan dat de woningbouw gepland is in de hoek die nu nog vrije windvang mogelijk maakt en van waaruit de wind voornamelijk waait (nl. ZW); dat het bestaan van bedrijfsgebouwen een normale zaak is, en doet een beroep op gelijke rechtsbedeling, aangezien GS in een ander geval een 1:30 regeling hadden toegepast.

Oordeel Kroon:

De Kroon stelt vast dat het een nog oorspronkelijke korenmolen betreft die sinds 1712 volop in bedrijf is, en dan ook beschouwd dient te worden als een bijzonder waardevol monument. Het advies van de vereniging De Hollandsche Molen was gebaseerd op de aanname dat er voldoende open ruimte zou blijven tussen de woonblokken, maar volgens een inmiddels nader door de vereniging opgemaakt advies bieden de in de planvoorschriften vastgelegde minimumafstanden tussen de blokken onvoldoende mogelijkheid tot windherstel. Volgens een advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt verder de wind inderdaad enigszins belemmerd door de reeds aanwezige bebouwing, maar zijn de effecten daarvan beperkt, gezien de bouw in de lengterichting van de wind. De geplande woningbouw zal daarentegen loodrecht op de uit die richting komende wind staan.
De Kroon weegt de belangen van de molen af tegen de belangen van woningbouw voor gemeente Biggekerke. Ondanks het feit dat er overigens in Biggekerke geen bouwgrond aanwezig is, is de Kroon van oordeel dat het belang van de in het geding zijnde zeer waardevolle molen zwaarder dient te wegen.

 

Terug naar vorige pagina