MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Hooijdonjkse watermolen te neunen, KB 20 December 1965

Uitspraak gepubliceerd: Waterschapsbelangen 1966, p. 135-136.

Relevante gegevens:

I.v.m. regelmatige wateroverlast besluit het waterschap Het stroomgebied van de Dommel tot een verlaging van de peilshoogten bij de Hooijdonkse watermolen. Dat besluit wordt vervolgens door GS goedgekeurd. De molenaar komt in beroep en voert o.a. aan het voor de molen reeds eeuwen geldende stuwrecht, dat op te vatten zou zijn als een soort eigendomsrecht. Tevens stelt hij dat door de peilverlaging geen economische exploitatie van de watermolen meer mogelijk zou zijn, zodat in wezen sprake zou zijn van ontneming van het eigendom, dat de Grondwet onteigening slechts toelaat tegen volledige schadevergoeding, terwijl het waterschap geen enkel voorstel daartoe heeft gedaan.

Oordeel Kroon:

De Kroon stelt vast dat het tot de taak van een waterschap behoort om maatregelen te nemen voor een goede beheersing van de waterstand, waaronder het vaststellen van peilen. M.b.t. de stelling dat door de vastgestelde peilen geen economische exploitatie meer mogelijk zou zijn, oordeelt de Kroon o.g.v. adviezen dat slechts sprake zou zijn van een vermindering van deze exploitatiemogelijkheid, die mede moet worden toegeschreven aan de verwaarloosde staat waarin de molen verkeert. Gelet op de belangen van de overige grondeigenaren en -gebruikers konden GS volgens de Kroon het besluit van het waterschap goedkeuren.

 

Terug naar vorige pagina