MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen De Kat te Uitgeest; ARRvS 12 juni 1986

Vindplaats: (voor zover bekend) niet gepubliceerd

Relevante gegevens:

Beroep tegen het door de gemeente Uitgeest vastgestelde bestemmingsplan ‘Koog sector 3’, dat het mogelijk maakt op 120m afstand van molen De Kat woningen te bouwen. In 1971 is brand geweest in de molen. Vervolgens is aan de zuidkant van de molen op resp. 85m en 113m reeds woningbouw gepleegd. De molen is in 1972 weer opgebouwd en is een monument dat in goede staat van onderhoud verkeerd en regelmatig in bedrijf is.

De Afdeling oordeelt:

Weliswaar ondervindt de molen van de gerealiseerde woonbebouwing bij zuidwestelijke wind een windreductie van 14%, maar zij kan bij een noordwestelijke wind volledig in bedrijf zijn m.b.v. windkracht. Verwacht mag worden dat door de in het geding zijnde bebouwing de windtoetreding in ernstige mate zal worden bemoeilijkt. Weliswaar is de molen voorzien van een elektromotor, maar men streeft ernaar de molen te doen functioneren m.b.v. windkracht. Mede gezien het feit dat het belang van woningbouw binnen de 200m van de molen zeer gering is, wordt de bestemming “Woondoeleinden” binnen een straal van 200m van molen De Kat uit planologisch oogpunt niet aanvaardbaar geacht.

 

Terug naar vorige pagina