MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Provinciaal beleid

Op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening worden door de provincie streekplannen opgesteld. In een streekplan wordt de gewenste ontwikkeling van de leefomgeving in grote lijnen aangegeven en wordt aangegeven hoe het beleid zal worden uitgevoerd. Samen met (de ruimtelijk relevante onderdelen van) andere beleidsdocumenten, bijvoorbeeld het Provinciaal Milieubeleidsplan en het Provinciaal Waterhuishoudingsplan, vormen de streekplannen het provinciaal beleid voor de ruimtelijke inrichting van de provincie.

De provincie moet bij het opstellen van de streekplannen rekening houden met het rijksbeleid, zoals dat vastligt in de Nota Ruimte en andere rijksnota’s.
Gedeputeerde Staten toetsen gemeentelijke planologische besluiten, zoals bestemmingsplannen en artikel 19-procedures, aan het voor die gemeente geldende streekplan of aan de uitwerkingen die daar onderdeel van uitmaken. Voor bepaalde beleidsonderwerpen is het mogelijk dat er naast het streekplan nog meer regels zijn vastgesteld. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig de website te bezoeken van de provincie waarin de molen staat, om te zien of er nieuwe (beleids-)voornemens zijn.

De provincie heeft diverse mogelijkheden om aan het behoud van de molenbiotoop bij te dragen. In de tekst van het streekplan kunnen de molen en de molenbiotoop als waardevolle elementen worden vermeld. Ook kan worden vermeld dat de uitwerking van de bescherming van de molenbiotoop in het betrokken bestemmingsplan geregeld moet worden. Molens kunnen ook individueel op de cultuurhistorische waardenkaart worden aangegeven.
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening medio 2008 komt het streekplan te vervallen. Op grond van die nieuwe wet moet het provinciaal bestuur een structuurvisie maken met richtinggevende uitspraken ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie.

Het herstel van de biotoop rond poldermolen De Dog in Uitgeest vormt een voorbeeld van betrokkenheid van de provincie.

 

Terug naar vorige pagina