MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Planschade

Er is sprake van planschade als de gebruiker of de eigenaar van een molen door de herziening van een bestemmingsplan, of door het volgen van een andere planologische procedure, schade ondervindt. Het recht op planschade wordt geregeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen zijn twee zaken van belang:

  • u kon de schade niet voorzien toen u de molen kocht of in gebruik nam
  • de schade is niet al op andere wijze vergoed
Van de schade die direct het gevolg is van een procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunt u bij het college van B&W een schadeclaim indienen. Het college van B&W bepaalt mede op basis van het advies van een onafhankelijke commissie of er sprake is van planschade. Zo ja, dan stellen zij ook vast of tot vergoeding van de schade zou moeten worden overgegaan en wat de hoogte van de schade (en dus de te betalen vergoeding) is.

Een planschade-procedure kan soms lang duren en over de waardering van de schade kan veel discussie ontstaan. Hoeveel was de molen waard en wat is de achteruitgang van de waarde? Ook het aantonen van de bedrijfseconomische schade als de molen minder kan draaien, is niet eenvoudig. De afname van het aantal maaluren moet worden aangetoond en tevens, dat de lagere opbrengsten tot financiële schade voor de molenaar of de eigenaar leiden. Alleen degene die daadwerkelijk de schade leidt kan een verzoek tot planschade indienen. Om kans te maken is het een vereiste om het verzoek tot planschade goed te onderbouwen. Ook de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming moet worden onderbouwd. Denk erom dat u het sterkst staat in beroep op planschade, wanneer u ook zelf in de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft ingesproken of bezwaar heeft gemaakt.

In de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is planschade geregeld in de artikelen 6.1 t/m 6.5. Nieuw daarin is dat een inkomensderving en/of waardedaling van twee procent altijd voor rekening van de eigenaar en/of de gebruiker is. Het verzoek om planschade moet binnen vijf jaar nadat het plan onherroepelijk is vastgesteld worden ingediend.

 

Terug naar vorige pagina