MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Zienswijzen en beroepschriften

Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerpbouwvergunning, een ontwerpbestemmingsplan of een ontwerpmilieuvergunning. Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Deze termijn wordt bekend gemaakt in de plaatselijke krant waarin de gemeente al haar aankondigingen doet.

Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt onontvankelijk verklaard. Dit laatste betekent dat  het schrijven niet aan de formele voorwaarden voldoet en er ook geen inhoudelijke beoordeling plaatsvindt. Het gevolg is dat bezwaar en beroep niet meer mogelijk zijn. Het is dus zaak om tijdig een zienswijze in te dienen, anders staat u buitenspel en kunt u geen invloed uitoefenen in het verdere verloop van de procedure. Een uitzondering hierop vormt echter de situatie waarin de belanghebbende kan aantonen dat hij buiten zijn eigen schuld om niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen. Voorbeelden kunnen zijn een langdurig verblijf in het ziekenhuis of het buitenland.
Een paar hoofdlijnen bij het schrijven van een zienswijze:

  • Adresseer nauwkeurig
  • Reageer altijd binnen de officiële termijn
  • Dateer het stuk
  • Vermeld precies om welke procedure het gaat
  • Geef duidelijk het onderwerp aan
  • Geen een duidelijke motivering van de ‘bezwaren’
  • Blijf altijd zakelijk en houd het zo kort mogelijk
  • Beweer geen zaken waar u zelf niet zeker van bent

Wanneer u geen ervaring heeft met het schrijven van een zienswijze, doe dan navraag bij grotere (molen)organisaties in uw omgeving. Zij kunnen u vaak snel tips geven of voorbeelden toesturen. Niemand verwacht overigens dat burgers brieven schrijven als een advocaat of ambtenaar. Er wordt naar argumenten gekeken, niet naar de stijl van de brief. Als de inhoud maar duidelijk is, dat is waar het om gaat.

 

Terug naar vorige pagina