MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Structuurvisie

De structuurvisie vervangt in de nieuwe wet de planologische kernbeslissingen (op rijksniveau), streekplannen (op provinciaal niveau) en structuurplannen (op regionaal en gemeentelijk niveau). De structuurvisie kan gekarakteriseerd worden als een strategisch beleidsdocument. De visie moet de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid bevatten. Ook moet worden aangegeven hoe men verwacht dat beleid te gaan uitvoeren. Andere overheden kunnen aan de structuurvisie geen rechten ontlenen en zijn niet verplicht deze direct uit te voeren. Hij is echter wel bindend voor het vaststellende overheidsorgaan zelf.

Wanneer in een gemeentelijke structuurvisie het belang van de molenbiotoop goed wordt verwoord en onderschreven, biedt dat goede kansen. Bij de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan is de structuurvisie immers richtinggevend. Men mag van de gemeente dan verwachten dat de uitspraken aldaar in het bestemmingsplan worden vertaald.

De totstandkoming van een structuurvisie is vaak een lang proces, waarbij het er vooral op aankomt om goed gebruik te maken van de mogelijkheden tot inspraak, advisering en raadpleging.

 

Terug naar vorige pagina