MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Artikel 19-procedure

De artikel 19-procedure komt in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening niet meer voor. Aangezien bij het van kracht worden van de nieuwe wet de reeds ingediende bouwaanvragen en de lopende procedures nog onder de bepalingen van de oude wet vallen, zal men ook in 2008 nog met de artikel 19-procedure te maken hebben.

Er zijn drie soorten artikel 19-procedures:
 
De eerste, de zogeheten projectprocedure (artikel 19, lid.1), stelt de hoogste eisen aan de onderbouwing van het (bouw)plan. Dat er op korte termijn een nieuw bestemmingsplan volgt is geen eis meer. De raad kan de bevoegdheid voor deze projecten aan zich houden, maar ze ook aan B&W delegeren. Gedeputeerde Staten moeten goedkeuring verlenen. Wie het niet eens is met het project kan tegen de vrijstelling volgens de procedure van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken bezwaar maken bij de instantie die het besluit heeft genomen (gemeenteraad of B&W) en vervolgens doorstromen naar de Arrondissementsrechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de vrijstelling door G.S. kan men niet apart in het geweer komen. Die wordt gekoppeld aan het besluit van de gemeente in de betreffende zaak.
Het indienen van bezwaar is gratis, maar voor het instellen van beroep moet worden betaald, zowel bij de Arrondissementsrechtbank als bij de Raad van State.

Bij artikel 19-procedures is het aanvragen van een voorlopige voorziening vaak gewenst. Dat moet al gebeuren tegelijk met het bezwaar bij de gemeente, want van een eventueel verleende bouwvergunning kan direct gebruik worden gemaakt. De voorlopige voorziening moet worden aan- gevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Er moet voor worden betaald. Voor de twee volgende categorieën van artikel 19-procedures geldt wat betreft bezwaar, beroep en vragen van voorlopige voorziening hetzelfde.
 
De tweede soort (artikel 19, lid 2) zijn bouwaanvragen die tot categorieën van afwijkingen van bestemmingsplannen behoren waarvan G.S. hebben bepaald dat vooraf geen goedkeuring hoeft te worden gevraagd, ook niet wanneer er zienswijzen / bedenkingen zijn ingediend.

De derde categorie (artikel 19, lid 3) betreft zaken waarvoor B&W altijd zelf vrijstelling kunnen verlenen. Die zijn opgenomen in artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

 

Terug naar vorige pagina