MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Toelichting bij de standaardtekst voor een molenbeschermingszone

In de regeling (en op de plankaart) wordt een onderscheid gemaakt tussen de molen zelf en de molenbeschermingszone daaromheen. De bestemming ‘Molenbeschermingszone’ is een zogeheten dubbelbestemming. Deze ligt als een extra bestemming op de gronden, naast een hoofdbestemming zoals Woondoeleinden, Agrarische doeleinden, enzovoort. Hierbij moeten de voorschriften van de hoofdbestemming wijken voor de voorschriften van de dubbelbestemming ‘Molenbeschermingszone’.

De bestemming ‘Molenbeschermingszone (dubbelbestemming)’ (artikel 1)
Deze bestemming rust op de gehele zone waarbinnen beperkingen moeten worden gesteld aan de hoogte van andere functies. De bestemming ligt ook over de gronden die als ‘Molen’ bestemd zijn. Hoewel de bescherming van de molen binnen deze bestemming wellicht voor de hand ligt, kunnen zich ook hier conflictsituaties voordoen. Vaak heeft de molen immers een dubbelfunctie gekregen. Naast de functie als werktuig, heeft het molengebouw of het molenhuis soms ook een recreatieve of een horecafunctie.

De volgende onderwerpen komen in de voorschriften bij deze bestemming aan de orde.

Doeleindenomschrijving (1.1/2.1)
Het doel van deze bestemming is bescherming van de functie van de molen als werktuig en bescherming van de landschappelijke waarde van de molen.

Bouwvoorschriften (1.2)
- De belangrijkste bestaande hoogtecontouren zijn op de kaart aangegeven: dit is de hoogte die sowieso toelaatbaar is. De exact toelaatbare hoogte kan bepaald worden door gebruik te maken van de biotoopformule.
- In de voorschriften worden twee uitzonderingen genoemd. Bestaande bebouwing die de maximale hoogte overstijgt kan worden gehandhaafd. Daarnaast kan aan de ‘achterzijde’ van deze bebouwing (bezien vanuit de molen) nieuwe bebouwing worden opgericht. Aan een huis kan dus bijvoorbeeld een aanbouw of een vrijstaande garage worden gebouwd. Nieuwe bebouwing bij bestaande bebouwing mag geen groter vloeroppervlak hebben dan 10% van deze bestaande bebouwing. De hoogte en breedte van deze nieuwbouw mogen niet groter zijn dan de hoogte en breedte van de bebouwing waarachter wordt gebouwd.

Gebruiksbepaling/strafbepaling (1.3/1.4)
Deze bepaling heeft voor beplanting en dergelijke dezelfde strekking als de bouwvoorschriften. Bij de gebruiksbepaling is een strafbaarstelling opgenomen (strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a onder 2° Wet op de economische delicten). Dit betekent dat er een sanctie mogelijk is bij het niet nakomen van deze bepaling.

Vrijstelling (1.5.1)
De hierboven beschreven uitbreidingsmogelijkheid bij bestaande bebouwing is aan nauwe grenzen gebonden, waaraan niet in alle gevallen kan worden voldaan. In die gevallen kan voorzien worden door een vrijstelling.

Vrijstelling (1.5.2)
Bij de totstandkoming van een aantal bestemmingsplannen zal gebruik gemaakt worden van de biotoopformule. Met behulp van de vrijstellingsregeling kan hogere bebouwing en beplanting worden toegelaten wanneer met de windtunnelmethode aangetoond kan worden dat geen aantasting van het molenbelang optreedt.

Nadere eisen (1.6)
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en afmetingen van bebouwing.

 

Terug naar vorige pagina