MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Het bestemmingsplan in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Ieder bestemmingsplan moet eens in de tien jaar worden geactualiseerd. Als een gemeente van mening is dat zich in de voorgaande tien jaar geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, is het bestemmingsplan nog steeds actueel. Het plan kan dan voor nog eens tien jaar worden verlengd. De bezwaar- en beroepsprocedure conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing. Verzuimen gemeenten om hun bestemmingsplannen te actualiseren, dan staat daar een sanctie op. De gemeente mag dan geen leges heffen voor door de gemeente verstrekte vergunningen voorzover die op het betreffende plan betrekking hebben. Ook beheersverordeningen dienen binnen tien jaar na de vaststelling te worden herzien. Ook hier geldt de legessanctie wanneer men zich niet aan deze termijn houdt. Na inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening dienen alle nieuwe ruimtelijke plannen ook in digitale vorm beschikbaar te zijn.

De bestemmingsplanprocedure wordt verkort van ruim een jaar naar ongeveer 26 weken. De belangrijkste reden is, dat bestemmingsplannen niet langer door de provincie moeten worden goedgekeurd. De provincie en het Rijk geven zoveel mogelijk van tevoren aan welke provinciale en nationale belangen in het gemeentelijk beleid moeten worden opgenomen. Ook kunnen provincie en Rijk tijdens de bestemmingsplanprocedure zienswijzen indienen of een aanwijzing geven.

De nieuwe bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

  1. openbare kennisgeving van het ontwerp;
  2. ter inzage ligging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezending aan gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten;
  3. gedurende de termijn van ter inzage ligging kunnen door een ieder schriftelijk of mondeling zienswijze worden ingebracht;
  4. vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 8 weken na de ter inzage ligging indien geen zienswijzen zijn ingediend, of binnen 12 weken indien zienswijzen zijn ingediend;
  5. algemene bekendmaking van (de zakelijke inhoud) van het bestemmingsplan door ter inzage legging van het plan met voorafgaande kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht, binnen 6 weken na de vaststelling;
  6. mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken na de bekendmaking voor belanghebbenden;
  7. inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking.

Wanneer iemand in beroep gaat tegen het nieuwe bestemmingsplan door het indienen van een beroepschrift, betekent dat nog niet dat het bestemmingsplan niet in werking treedt. Het kan ertoe leiden dat er op grond van het bestemmingsplan wordt gestart met bebouwing of beplanting. Het is daarom van belang om bij de Afdeling bestuursrechtspraak gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) in te dienen.

De molenbiotoop in het bestemmingsplan
De omvang van de molenbeschermingszone en de toelaatbare hoogtes voor bebouwing en beplanting hierin moeten vroegtijdig in het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan bepaald worden, zodat tijdig een oplossing voor eventuele conflictsituaties kan worden gevonden. Daarbij is het van belang om niet alleen toekomstige ontwikkelingen af te wegen, maar ook de bestaande bebouwing, beplanting en dergelijke in de molenbeschermingszone te inventariseren.

De zone met hoogtebeperkingen wordt op de concept-plankaart aangegeven. Met name wanneer het bestemmingsplan zich richt op nieuwe ontwikkelingen, moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het molenbelang en overige belangen in de molenbiotoop. In deze belangenafweging is het molenbelang een algemeen (en daarmee zwaarwegend) belang en niet alleen het belang van de molenaar of de eigenaar.

Wanneer het bestemmingsplan leidt tot aantasting van de molenbiotoop, dient te worden gezocht naar compensatiemogelijkheden elders in de biotoop.

Het opnemen van een molenbeschermingszone betekent een beperking van de mogelijkheden voor andere functies in het plangebied. In de toelichting moet – zoals in elk plan – inzichtelijk worden gemaakt welke afweging wordt gemaakt en hoe de omvang van de molenbeschermingszone de hierin toegestane hoogte tot stand is gekomen. Een standaardversie van zo’n toelichting vindt u hier.

Tijdens en na het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan dient de nodige bekendheid te worden gegeven aan de consequenties die de aanwezigheid van een molen voor de omgeving met zich meebrengt. Dit voorkomt problemen met de handhaving.

Meer over planschade
De integrale tekst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vindt u op de site van het ministerie VROM

Hier vindt u een voorbeeld van de standaardteksten van de molenbiotoop in het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting.

Tips bij het schrijven van een bezwaarschrift.

 

Terug naar vorige pagina