MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Adviseren als deskundige

Om een beleidsmaker, projectontwikkelaar, of moleneigenaar effectief over de molenbiotoop te kunnen adviseren, is het van belang vooraf een aantal aspecten voor uzelf op een rijtje te zetten. Gedegen kennis van de situatie maakt dat u overtuigend zal overkomen. De volgende aspecten verdienen zeker uw aandacht.

Procedurele traject bij planvorming
Zorg dat u op de hoogte bent van de spelregels die gelden in het procedurele traject rondom de planvorming van bijvoorbeeld een woonwijk of een park.

Het geldende bestemmingsplan
Zorg dat u kennis heeft van het vigerende (i.e. nu geldende) bestemmingsplan. Dit vertelt u waar gebouwd is en mogelijk nog gebouwd kan worden. Van de plankaart zijn de maximaal toegestane goot- en nokhoogten af te lezen.

Inventarisatie van de omgeving
Zorg dat u ook in het veld een duidelijk beeld heeft van de molenomgeving: wat is de huidige hoogte van bebouwing en beplanting? Waar staan de obstakels die nu al windhinder veroorzaken? En welke groeiende beplanting of geplande nieuwbouw zal in de toekomst mogelijk voor hinder zorgen?

Vraag de molenaar
Vraag altijd de molenaar om zijn advies en deskundigheid. Hij kan u vanuit de praktijk vertellen wat de invloed van de aanwezige objecten op de windvang van de molen is. Bovendien weet hij vaak veel over de geschiedenis van de molen en de omgeving. Ook zal hij u waarschijnlijk kunnen vertellen hoe de relatie met de gemeente is. Zijn er gevoeligheden, of zijn er in verleden conflicten geweest die mogelijk nog een rol spelen?

Maak de problematiek inzichtelijk
Om de problematiek inzichtelijk te maken, kunt u met behulp van de biotoopformule en met enkele gegevens van de molen (te vinden in het molenbestand) de maximaal toelaatbare obstakelhoogte op verschillende afstanden van de molen berekenen. Teken op een plattegrond cirkels rondom de molen zoals bij de inventarisatie van de biotoop uiteen werd gezet. Ook een op schaal getekende dwarsdoorsnede van de molen en de te hoge objecten kan verhelderend werken. Wanneer u in groen weergeeft wat wel aan de biotoopnorm voldoet en in rood wat hierboven uitsteekt, krijgt men in één oogopslag een goede indruk van de situatie.

Uiteraard dient u in een overleg het belang van een goede windvang voorop te stellen. Daarbij mag u de belangen best stellig uiteenzetten. U geeft een deskundigenadvies. U hoeft geen belangenafweging te maken: dat doet de gemeenteraad wel. Oliemolen De Passiebloem in Zwolle biedt een mooi voorbeeld van de resultaten die behaald kunnen worden.

 

Terug naar vorige pagina