MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Deelname aan inspraakprocedures

Bij inspraakprocedures gaat het om een voorgenomen besluit, te nemen door het College van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente, of door de Gedeputeerde Staten bij de provincie. Men is verplicht om zo’n voornemen tot besluit te publiceren. Meestal gebeurt dit in de regionale of lokale krant. Bij voorgenomen besluiten die de belangen van burgers, bedrijven of organisaties raken, kan een inspraakavond worden belegd. Op een dergelijke avond kunnen de aanwezigen hun mening kenbaar maken. Dit kan ook door een schriftelijke reactie te geven. De meningen en reacties worden gebundeld en aan de gemeenteraad dan wel Provinciale Staten voorgelegd. Zo kunnen zij de informatie in hun oordeel over het voorgenomen besluit betrekken. Een en ander wordt besproken in een commissievergadering. Tijdens zo’n commissievergadering kan men meestal, mits van tevoren aangemeld bij de griffie, kort inspreken op het plan of voorgenomen besluit. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de formele raadsvergadering of Provinciale Statenvergadering.
Inspraakactiviteiten bestaan uit:

  • Het bezoeken van inspraakavonden of commissievergaderingen.
  • Het schriftelijk kenbaar maken van uw mening
  • Deelnemen aan formele bezwaar- en beroepprocedures.

Wanneer u middels een zienswijze uw mening kenbaar maakt, let dan goed op de termijn. Wanneer de zienswijze ook maar één dag te laat binnen is, doet deze formeel niet meer mee. Verder is het belangrijk om op tijd in te stappen in de procedure. Wanneer u eerder geen zienswijze heeft ingediend, kunt u later in de procedure ook geen bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de gemeente of provincie.

Het voorbeeld van paltrokmolen De Held Jozua in Zaandam vertelt u over het verloop van zo’n procedure.

Meer over wet- en regelgeving vindt u hier.

 

Terug naar vorige pagina