MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Draagvlak creëren: de Drentse aanpak

Twee bestuursleden van de Molenstichting Drenthe ondernamen in 2003 met succes een poging om de aandacht voor de molenbiotoop onder de bestuurders in hun provincie structureel te vergroten. Ze onderzochten systematisch hoe de 36 molens in Drenthe in bestemmingsplannen zijn opgenomen. De resultaten verwerkten ze in het rapport ‘Inventarisatie Planologische regelingen ten behoeve van de biotoop van de molens in de provincie Drenthe. Dit werd in 2004 aan de gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening aangeboden. Tevens werd het rapport verzonden naar alle Drentse gemeenten met het verzoek bij herziening van bestemmingsplannen rekening te houden met de daarin aanwezige molen(s). Ook molenaars en biotoopwachters ontvingen een exemplaar ter ondersteuning van hun werk.

Het onderzoek heeft er mede toe geleid dat bij meerdere molens biotoopbeschermingsregelingen in de bestemmingsplannen zijn opgenomen. Ook zorgde het ervoor dat in het Provinciaal Omgevings Plan II (POP) werd opgenomen dat gemeenten verplicht zijn de Molenstichting Drenthe te betrekken bij overleg over voorontwerpen van bestemmingsplannen.

Het onderzoek in Drenthe heeft niet alleen geleid tot een mooi rapport. Het onderzoek heeft ook zijn vertaling gekregen in nieuw beleid ten gunste van de molen. Dit alles heeft men kunnen bereiken omdat de initiatiefnemers uitgingen van de volgende regels:

  • Betrek de molenaar en de eigenaar bij de activiteiten ter bescherming van de molenbiotoop. Zij mogen niet door activiteiten rond hun molen verrast worden.
  • Laat zien hoe de situatie bij een molen is. Inventariseer, geef de normen aan, zoals de benodigde open ruimte voor een goede windvang. Dit bevordert de duidelijkheid. Bovendien laat u hierdoor zien dat u beslagen ten ijs komt.
  • Spreek de gemeenten aan op hun verantwoordelijkheid om monumenten te behouden en molens draaiende te houden.
  • Kijk of, en zo ja hoe, een molen is opgenomen in de bestemmingsplannen. Het is voor iedereen mogelijk om bij gemeenten deze plannen te bekijken, vanaf 2008 ook via internet.
  • Probeer ook de provincie te betrekken bij het oplossen van biotoopproblemen.
  • Benut bijeenkomsten van het Gilde van Vrijwillige Molenaars om informatie te geven over actuele kwesties rondom de molenbiotoop.
  • Stel een biotoopcoördinator aan als aanspreekpunt voor molenaars, moleneigenaren, biotoopwachters en gemeenten.

 

Terug naar vorige pagina