MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Gevraagd en ongevraagd advies

Een gemeente of provincie kan een plaatselijke molenorganisatie of molendeskundige vragen om over een bepaald probleem of beleid advies uit te brengen. Het grote voordeel van een dergelijke rol is, dat men in een vroegtijdig stadium bij de voorbereiding van plannen wordt betrokken. Zeer gericht advies kunt u geven door voor de juiste personen, veelal ambtenaren of een wethouder, een excursie te organiseren. Een andere mogelijkheid is mee te doen aan rondetafelgesprekken, werkateliers, expertmeetings, of adviesbijeenkomsten die door het ambtelijk bestuur worden georganiseerd. Bij dergelijke bijeenkomsten worden vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken besproken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om ongevraagd advies uit te brengen. Dit kan via ambtenaren, raadsleden, politieke partijen, of bestuurders. Door ideeën uit te werken in een plan dat aansluit op bestaand overheidsbeleid, maar dat tegelijkertijd ook nieuwe elementen bevat en inspeelt op actuele ontwikkelingen, kan draagvlak onder beleidsmakers worden gecreëerd. Het is van belang om vooraf goed te bedenken wie het beste kan worden benaderd en waar de kans op positieve beïnvloeding het grootst is. Door meerdere ingangen te gebruiken en door de lokale pers te benaderen, wordt de aandacht voor het advies vergroot. Een presentatie van een rapport waarin het advies wordt onderbouwd kan een extra impuls betekenen.

Activiteiten:

  • Meedoen aan door de overheid georganiseerde activiteiten , zoals rondetafelconferenties of deskundigenbijeenkomsten
  • Organiseren van een excursie naar molen en molenbiotoop
  • Gevraagde en ongevraagde adviezen schrijven en presenteren

Hier vindt u een overzicht van een aantal aspecten die u kunnen helpen efficiënt en effectief advies te geven.
 
Bij oliemolen De Passiebloem heeft een intensieve pr-campagne voor het behoud van de molen een gunstig klimaat geschapen.

 

Terug naar vorige pagina