MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Biotoopbewaking: het signaleren van lokale ontwikkelingen

Het is van groot belang om alle bij de molen betrokken mensen, of het nu molenaars, eigenaren, biotoopwachters of stichtingsbestuurders zijn, met elkaar in contact te brengen en te houden. Zij hebben allemaal hun eigen netwerk en kunnen elkaar tijdig informeren over ontwikkelingen rond de molen. Een goede taakverdeling en onderlinge afspraken zijn daarbij essentieel. Zo voorkomt u verdeeldheid in het molenveld en komt het molenbelang eenduidig en op het juiste moment in beeld.

Molenaars en moleneigenaren moeten de molenbiotoop nauwlettend bewaken. Voortdurend dient men alert te zijn op bouwplannen en andere gebeurtenissen in de omgeving. Vraag binnen de gestelde termijnen inzage in plannen tot veranderingen binnen de omgeving van de molen. Vraag ook inzage in de geldende bestemmingsplannen en in de motieven voor afwijking en / of vrijstelling. Doorvragen bij ambtenaren, adviseurs en bestuurders is daarbij vaak nodig.

De plaatselijke pers is een belangrijk hulpmiddel om ontwikkelingen rond de molen te signaleren. Contacten met locale bestuurders of gemeenteambtenaren leveren echter vaak al informatie op over plannen in de voorbereidende fase. Wanneer in die fase kan worden meegedacht in een werkgroep of klankbordgroep, zijn de mogelijkheden om de uitkomst te beïnvloeden groter dan in een formele besluitvormingsprocedure.

Toch ontkomt men vaak niet aan het deelnemen in formele inspraak- en bezwarenprocedures. Daarvoor is enige kennis van de spelregels en de procedures vereist. Rond sommige molens heeft men er veel ervaring mee, in de omgeving van andere molens zijn jarenlang geen veranderingen opgetreden. In dat laatste geval is het handig om gebruik te maken van de kennis en ervaring van anderen. De provinciale steunpunten kunnen u daarbij helpen.

Dreigen de windvang en het zicht op een molen te verslechteren, dan dient men onmiddellijk contact op te nemen met het Afdelingsbestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Dit bestuur zoekt zo nodig samenwerking met andere molenorganisaties en instellingen op het gebied van landschap, stadsbeeld, enzovoort.

 

Terug naar vorige pagina