MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Beplanting

Voor de windvang en het vrije zicht op een molen is het van belang dat de beplanting in de nabijheid niet te hoog is. Het gaat daarbij niet alleen om bomen langs wegen en in tuinen, of om natuurlijke bossen. Onder een agrarische bestemming bestaat vaak de mogelijkheid om productiebos te planten. Dicht bij de molen is dat natuurlijk niet wenselijk. Bomen gaan gewoonlijk pas in de loop der jaren voor windhinder zorgen. Ook andere beplanting kan door verwaarlozing, of door onbekendheid van de eigenaren met de gevolgen, de windvang belemmeren.

Het risico dat in de toekomst windhinder zal ontstaan hangt deels ook van de boomsoort af. Populieren en wilgen zijn bijvoorbeeld snelgroeiende soorten die al binnen enkele jaren tot windhinder kunnen leiden. Andere soorten, zoals bijvoorbeeld linden en fruitbomen, groeien minder snel en blijven vaak ook lager. Helaas wordt er nogal eens voor ‘snel groen’ gekozen en wordt te weinig nagedacht over de consequenties op de middellange termijn.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om hinderlijke beplanting te voorkomen of te laten verwijderen. Het beste is het, wanneer hiertoe bepalingen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Bij voorkeur gebeurt dit in de vorm van een molenbeschermingszone. Ook kunnen in het bestemmingsplan een aanlegvergunningenstelsel of gebruiksregels worden opgenomen.

Los van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, kan met de eigenaren van het groen een groenplan- of inrichtingsplan worden gemaakt. In een dergelijk plan wordt vastgelegd waar beplanting behouden blijft, wordt weggehaald, vervangen, en aangeplant. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en met de historie van de beplanting. Zo creëert men draagvlak bij de omwonenden. Dit vergt wel een zorgvuldige belangenafweging. Wanneer een boom het beeld van de molenbiotoop bepaalt, is om landschappelijke redenen ook het behoud ervan te verdedigen. Belangrijk is in ieder geval dat de plannenmakers zich gezamenlijk verplichten tot uitvoering van het plan.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van deze aanpak.
- Samenwerking tussen verschillende partijen
- Beheersplan ‘groen’ rondom de molen
- Boomhoogte tot onder de stellinghoogte teruggebracht
- Actie tegen te hoge bomen
- Gemeentelijk initiatief tot herstel van de molenbiotoop
- Stappenplan om hoge bomen aan te pakken

 

Terug naar vorige pagina