MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Voor de instandhouding van de Nederlandse molens wordt voortdurend gestreden. Niet omdat de molens zelf gevaar lopen te verdwijnen: in dat opzicht is het pleit grotendeels beslecht. De strijd om de plek die molens in het landschap innemen is echter in volle gang. Steeds weer dreigen molens tussen oprukkende bebouwing of uitdijende beplanting te verdwijnen.

Molens zijn monumenten die de identiteit van menig Nederlands landschap bepalen. Daarom verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden. Molens zijn bovendien levende monumenten. Het zijn werktuigen. Voor hun werking stellen ze specifieke eisen aan hun omgeving. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is de molen gedoemd tot stilstaan en verval.

De omgeving waarmee een molen in relatie staat noemen we de molenbiotoop. Met deze website wil De Hollandsche Molen voorzien in de grote behoefte aan informatie over de molenbiotoop. Verschillende aspecten van biotoopbescherming komen hier aan de orde.

Een complete inhoudsopgave van de Molenbiotoopsite vindt u bij Inhoudsopgave in het linker keuze menu.

 

 
Molenbiotoop


 
Biotoopzorg


 
Wet- en regelgeving